Verksamhetspolicy

parallax background

Hedin Recycled Halmstad AB.


Verksamhetspolicy

Detta innebär att företaget skall arbeta efter följande principer:


Våra intressenter ska vid demontering och försäljning av begagnade reservdelar uppfatta oss som en kompetent och lyhörd partner. Vi ska löpande utveckla vår kompetens och vårt arbetssätt. Vi ska minimera vår miljöpåverkan, uppfylla bindande krav samt ha ett livscykelperspektiv.


Vi strävar efter en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande av alla medarbetare. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla ska behandlas jämlikt och med respekt. Vi följer tillämplig lagstiftning samt strävar efter att förebygga ohälsa och olycksfall.

Miljöpolicy

Detta innebär att företaget skall arbeta efter följande principer:


Vi skall sträva efter att minimera och om möjligt eliminera farliga utsläpp som kan skada vatten, mark och luft samt ser till att uppfylla lagar, föreskrifter och övriga krav. Kemprodukterna vi använder är så skonsamma som möjligt och är i stor utsträckning miljömärkta.


• Vi skall arbeta för att använda naturresurser som energi, olja, vatten mm på ett miljöeffektivt sätt.

Vi skall hantera bilar och restprodukter från dessa, på ett säkert och ansvarsfullt sätt.


Vi skall sträva efter att minimera företagets avfallsproduktion.

Vi skall minimera miljö, hälso- och säkerhetsrisker för våra medarbetare och den kommun där vi verkar.


Vi skall minimera miljö, hälso- och säkerhetsrisker för våra medarbetare och den kommun där vi verkar.

Vi skall säkerställa att leverantörer och underentreprenörer bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt, genom att följa lagar och förordningar.


Vi skall säkerställa att leverantörer och underentreprenörer bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt, genom att följa lagar och förordningar.

Vi skall ha ordnade förhållanden inför kunder, leverantörer och myndigheter.


Vi skall ha ordnade förhållanden inför kunder, leverantörer och myndigheter.

• Vi har för avsikt att leva upp till ovanstående principer genom att arbeta aktivt med miljö, kvalitet och säkerhet.

KVALITETSPOLICY


Arbetena skall utföras på sådant sätt att demonterade detaljer kan återanvändas och säljas vidare.

Hantering av delar i lager skall ske på ett sådant sätt att kvaliteten bibehålls fram till slutanvändaren.

Vi ska sträva efter att vara känt och respekteras för hög leveranssäkerhet och kvalitet.

Kunderna skall känna trygghet i samarbetet med oss.


Huvudmålet med vårt kvalitetsarbete är att få tillfredställda kunder som väljer att stanna kvar hos oss. Vi ser till att kundens förväntningar på kvalitet och service uppfylls i samarbetet med oss. Företaget ska också arbeta efter att ständigt utveckla och effektivisera metoder, produkter samt utrustning.

Logga in

Glömt ditt lösenord?